REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

im. MARIUSZA ZARUSKIEGO W GDAŃSKU

I. KWOTA BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

1. Dyrektorka / Dyrektor Szkoły ze środków własnych szkoły przeznaczy 2000 zł na realizację dwóch projektów, które uzyskają największe poparcie w głosowaniu ogólnym uczennic i uczniów w dwóch kategoriach:

  • 1000 zł dla projektu klas I – III;
  • 1000 zł dla projektu klas IV – VIII.

2. Rada Rodziców może przeznaczyć dodatkowe środki z własnych funduszy na dofinansowanie zwycięskich projektów. W takiej sytuacji kwota na nie przeznaczona zostaje podwyższona o środki wyszczególnione w stosownej uchwale Rady Rodziców.

3. W przypadku niezgłoszenia projektów w jednej z kategorii wszystkie środki wydzielone w budżecie Szkoły na Budżet Uczniowski zostają przekazane na realizację zwycięskich projektów z drugiej kategorii, dzięki temu pula środków zostaje zwiększona do kwoty 2 000 zł. 

4. W przypadku niezgłoszenia projektów do Budżetu Uczniowskiego o przeznaczeniu środków wydzielonych na jego realizację decyduje Dyrektorka / Dyrektor Szkoły.

II. PROJEKTY

1. Zgłaszane projekty muszą być zgodne ze Statutem Szkoły oraz związane z działalnością edukacyjną, profilaktyczno - wychowawczą, kulturalną lub sportową szkoły.

2. Oceny zgodności z Regulaminem Budżetu Uczniowskiego i wykonalności projektu dokonuje powołana przez Przewodniczącą / Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Komisja, w skład której wchodzą:

  • Dyrektorka / Dyrektor lub wicedyrektorka / wicedyrektor Szkoły,
  • nauczycielki / nauczyciele wyznaczone / wyznaczeni do zrealizowania w Szkole procedur Budżetu Uczniowskiego,
  • przewodnicząca / przewodniczący i troje członkiń/członków Samorządu Uczniowskiego,
  • opiekunka / opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Decyzja ww. Komisji jest ostateczna.

4. Wartość pojedynczego projektu nie może przekraczać kwoty 1 000 zł, dolna granica nie zostaje ustalona.

5. Może zostać sfinansowana większa liczba projektów, pod warunkiem, że suma kosztów nie przekroczy kwoty określonej w punkcie 4).

6. Jeżeli kwota realizacji zwycięskiego projektu przekroczy 1 000 zł, zakres jego realizacji zostanie zmniejszony.

7. Wyjątek od zapisów punktów 4), 5) i 6) stanowi sytuacja określona w rozdziale I, punkt 3).

 

III. ZGŁASZANIE PROPOZYCJI PROJEKTÓW

1. Projekty mogą być zgłaszane przez uczennice/uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z założeniem, że w przypadku zgłoszenia projektu przez uczennice/uczniów z klas 1-3 może być potrzebne wsparcie wychowawczyni/wychowawcy bądź rodzica. 

2. Projekty powinny być składane przez uczennice/uczniów na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Harmonogram realizacji Budżetu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

IV. GŁOSOWANIE

1. W głosowaniu biorą brać udział wszystkie uczennice/wszyscy uczniowie szkoły z klas 1-8.

2. Głosowanie odbywa się w dwóch kategoriach:

  • uczennice i uczniowie klas I – III oddają głos na projekty zgłoszone w tej kategorii,
  • uczennice i uczniowie klas IV – VIII oddają głos na projekty zgłoszone w tej kategorii,
  • w przypadku niezgłoszenia projektów w jednej z kategorii uczennice i uczniowie klas I – VIII oddają głos na te projekty, które zostały zgłoszone.

3. Głosowanie odbywać się będzie na kartach do głosowania (wzór karty – Załącznik nr 3). Karta do głosowania będzie oznaczona wyraźnym logo szkoły lub pieczątką szkoły.

4. Głosowanie będzie się odbywało przez wpisanie znaku „X” w kwadracie przy wybranym jednym projekcie.

5. Karta do głosowania zawierająca więcej niż jeden znak „X” lub niezawierająca żadnego znaku zostanie unieważniona.

6. Termin głosowania określony jest w harmonogramie (Załącznik nr 2).

7. Głosowanie odbędzie się na takich zasadach jak w przypadku wyborów do Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

 

V. DECYZJA

1. Komisja powołana przez Przewodniczącą/Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zliczy głosy.

2. Projekty zostaną umieszczone na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej łącznej liczby otrzymanych głosów w każdej kategorii.

3. Do realizacji zostaną wybrane projekty zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie.

 

VI. REALIZACJA

1. Projekt, który otrzymał największą liczbę głosów, zostanie zrealizowany do końca danego roku kalendarzowego.

2. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację projektu Budżetu Uczniowskiego, pozostaną one w dyspozycji Dyrektorki/Dyrektora Szkoły.

3. Dyrektorka/Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji projektu w przypadku przekroczenia oszacowanej wartości projektu wynikłej w trakcie procedury zamówień lub innych przyczyn od niego niezależnych.

  

VII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie przekazana wszystkim wychowawczyniom/wychowawcom klas 1-8 szkoły do zapoznania z nim uczennic/uczniów.

2. Treść Regulaminu zostanie zmieszczona na stronie sp1.edu.gdansk.pl i na fanpage szkoły na FB oraz na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.