Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak: postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Pprzewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Cyrta: sekretariat@sp1.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583410167

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mariusza Zaruskiego można dojechać z Gdańska Głównego (przystanek PKP) liniami autobusowymi nr 130, nr 131, nr 184, nr 199, nr 210. Następnie należy wysiąść na przystanku ul. Kurpińskiego (dzielnica Piecki - Migowo). Od przystanku należy przejść 640 metrów, około 9 minut. Do szkoły można także dojechać liniami tramwajowymi nr 10 oraz nr 12. Należy wysiąść na przystanku ul. Belgradzka. Od przystanku autobusowego należy przejść 610 metrów, około 8 minut. Do szkoły można dojechać także z Gdańska Wrzeszcza liną autobusową nr 115. Należy wysiąść na przystanku ul. Belgradzka oraz przejść 640 metrów, około 8 minut. Z Gdańska Wrzeszcza można także dojechać do szkoły autobusami nr 162, nr 262, nr 127 i wysiąść na przystanku ul. Piecewska, skąd należy przejść 610 metrów, około 8 minut. Autobus z Gdańska Wrzeszcza nr 168 zatrzymuje się przy Parku Naukowo-Technologicznym, skąd do szkoły jest 610 metrów, około 8 minut. Budynek szkoły posiada trzy wejścia: frontowe, nazywane wejściem głównym SP, boczne nazywane wejściem od dawnego gimnazjum oraz wejście do budynku przedszkolno - świetlicowego. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia