„Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

NA CZYM POLEGA INTEGRACJA W SZKOLE?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi
i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych: uczniowie niedowidzący, niedosłyszący, z dysfunkcjami narządów ruchu, z Autyzmem, z Zespołem Aspergera, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością sprzężoną.

ORGANIZACJA  PRACY  W  KLASIE  INTEGRACYJNEJ

  1. Realizowany jest takim sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie.
  1. Realizowany jest taki sam Program Wychowawczo – Profilaktyczny jak w każdej klasie (wycieczki, udział w konkursach, wyjścia pozaszkolne, zajęcia pozalekcyjne).

  2. Zajęcia przedmiotowe mają taki sam przebieg jakw każdej innej, równoległej klasie.
  1. Treści nauczania, metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dostosowane do jego możliwości i potrzeb indywidualnych.

  2. Dwóch pedagogów na każdej lekcji - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspomagający.
  1. Mało liczny zespół klasowy - maksymalnie 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. Mała ilość uczniów umożliwia integrację, indywidualizację procesu nauczania, szybką aklimatyzację do warunków nowej szkoły oraz nawiązanie nowych relacji rówieśniczych.
  1. Uczniowie z niepełnosprawnością mają dodatkowe zajęcia: zajęcia rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne.
  1. Wszyscy uczniowie mają zajęcia dodatkowe zgodnie z ich potrzebami, m. in. terapię pedagogiczną, terapię logopedyczną, zajęcia socjoterapeutyczne.

  

KLASA INTEGRACYJNA

NIE JEST KLASĄ TERAPEUTYCZNĄ,

ANI ODDZIAŁEM SPECJALNYM.